سرور مجازی دقیقا همانند یک سرور اختصاصی مستقل و با همان سطح دسترسی عمل می‌باشد، با این تفاوت که چند عدد سرور مجازی بر روی یک سرور فیزیکی(یا همان سرور اختصاصی) قرار می‌گیرند. به عبارت بهتر با استفاده از تکنولوژی‌های مجازی سازی مانند VMware و با بهره گیری از سخت افزار‌های پرقدرت و پیشرفته، یک سرور فیزیکی به چندین سرور مجازی(VPS) با امکانات مختلف تقسیم می‌شود. هر سرور مجازی بنا بر تنظیمات و یا کانفیگ اولیه، سهم خاصی از منابع سرور از قبیل پردازنده(CPU)، حافظه اصلی(Ram)، فضای دیسک سخت(HDD)، پهنای باند و … را به صورت اختصاصی و تضمین شده در اختیار می‌گیرد.

سرور مجازی SSD خارج

عنوانSSD VPS 1SSD VPS 2SSD VPS 3SSD VPS 4SSD VPS 5SSD VPS 6
مقدار Ram۱GB۲GB۳GB۴GB۶GB۸GB
ترافیک ماهانهنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
مقدار هارد۲۰GB۳۰GB۴۰GB۶۰GB۸۰GB۱۰۰GB
پردازنده۱Core i7-6700۱Core i7-6700۲Core i7-6700۲Core i7-6700۳Core i7-6700۴Core i7-6700
IP اختصاصی۱۱۱۱۱۱
دسترسی Root
نوع سیستم عاملویندوز، لینوکسویندوز، لینوکسویندوز، لینوکسویندوز، لینوکسویندوز، لینوکسویندوز، لینوکس
نصب سیستم عاملرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگان
نصب کنترل پنل(فقط برای لینوکس)
کانفیگ(پیکر بندی)۱۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰
قیمت ماهانه(تومان)۶۰,۰۰۰۸۴,۰۰۰۱۰۸,۰۰۰۱۳۲,۰۰۰۱۹۲,۰۰۰۲۴۰,۰۰۰
قیمت ۶ ماهه(تومان)۳۰۰,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰۵۴۰,۰۰۰۶۶۰,۰۰۰۹۶۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰
قیمت سالانه(تومان)۶۰۰,۰۰۰۸۴۰,۰۰۰۱,۰۸۰,۰۰۰۱,۳۲۰,۰۰۰۱,۹۲۰,۰۰۰۲,۴۰۰,۰۰۰
برای سفارش با شماره ۴۱۲۵ ۳۲۳۵ (۰۱۷) تماس حاصل فرمایید.

سرور مجازی معمولی خارج

عنوانVPS 1VPS 2VPS 3VPS 4VPS 5VPS 6
مقدار Ram۱GB۲GB۳GB۴GB۶GB۸GB
ترافیک ماهانهنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدودنامحدود
مقدار هارد(برای لینوکس)۳۰GB۶۰GB۱۰۰GB۱۵۰GB۲۰۰GB۳۰۰GB
مقدار هارد(برای ویندوز)۲۰GB۴۰GB۸۰GB۱۵۰GB۲۰۰GB۲۵۰GB
پردازنده۱Core E5-1650۱Core E5-1650۲Core E5-1650۲Core E5-1650۳Core E5-1650۴Core E5-1650
IP اختصاصی۱۱۱۱۱۱
دسترسی Root
نوع سیستم عاملویندوز، لینوکسویندوز، لینوکسویندوز، لینوکسویندوز، لینوکسویندوز، لینوکسویندوز، لینوکس
نصب سیستم عاملرایگانرایگانرایگانرایگانرایگانرایگان
نصب کنترل پنل(فقط برای لینوکس)
کانفیگ(پیکر بندی)۱۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰
قیمت ماهانه(تومان)۶۰۰۰۰۸۴۰۰۰۱۰۸۰۰۰۱۳۲۰۰۰۱۹۲۰۰۰۲۴۰۰۰۰
قیمت ۶ ماهه(تومان)۳۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۵۴۰۰۰۰۶۶۰۰۰۰۹۶۰۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰
قیمت سالانه(تومان)۶۰۰۰۰۰۸۴۰۰۰۰۱۰۸۰۰۰۰۱۳۲۰۰۰۰۱۹۲۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰۰
برای سفارش با شماره ۴۱۲۵ ۳۲۳۵ (۰۱۷) تماس حاصل فرمایید.